راهور

۰۷خرداد
چگونه می‌توان به جرائم رانندگی اشتباه اعتراض کرد؟

چگونه می‌توان به جرائم رانندگی اشتباه اعتراض کرد؟

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ توضیحاتی را درباره اعتراض به جرائم رانندگی اشتباه ارائه کرد.