پارادومیدانی

۰۶خرداد
کسب نشان برنز پارادومیدانی کار گناوه ای در مسابقات جهانی

کسب نشان برنز پارادومیدانی کار گناوه ای در مسابقات جهانی

"سجاد نیک پرست" در مسابقات پارادو میدانی گناوه ای به نشان برنز مسابقات جهانی راننده رسید.