اینترنت

۰۶آبان
اینترنت ماهواره ای در راه ایران

اینترنت ماهواره ای در راه ایران

بر اساس رای اتحادیه بین المللی مخابرات، استارلیک برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای مکلف به همکاری با ایران شد.