ساخت و ساز

۱۶خرداد
۲ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان دیر شناسایی شد

۲ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان دیر شناسایی شد

مدیر امور اراضی استان بوشهر از صدور اخطاریه برای ۲ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان دیر خبر داد.

۰۶خرداد
۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان تنگستان شناسایی شد

۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان تنگستان شناسایی شد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر از شناسایی پنج مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان تنگستان خبر داد.