سهام عدالت

۱۴خرداد
سرانجام اعطای سهام عدالت به جاماندگان چه خواهد شد؟

سرانجام اعطای سهام عدالت به جاماندگان چه خواهد شد؟

شرط هرگونه واگذاری دارایی منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.