سپاه

۱۲مهر
افزایش قدرت تخریب شناورهای موشک انداز سپاه از زبان سردار زیراهی

افزایش قدرت تخریب شناورهای موشک انداز سپاه از زبان سردار زیراهی

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه از افزایش دقت و قدرت تخریب موشک شناورهای سپاه خبر داد.