وام ازدواج

۱۴خرداد
واریز «وام ازدواج» فرزندان بازنشستگان کشوری

واریز «وام ازدواج» فرزندان بازنشستگان کشوری

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از واریز وام ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق برای ۴۴هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط خبر داد.